บทความน่ารู้
การทำงานของระบบปฏิบัติการวินโดวส์


การทำงานของระบบปฏิบัติการวินโดวส์

การทำงานของระบบปฏิบัติการวินโดวส์ โดย ไม่มีผู้แต่ง

          การทำงานของระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ๙๕  มีประสิทธิภาพสูงกว่าระบบปฏิบัติการดอสคือ  การเรียกใช้โปรแกรมได้ทันที  การใช้งานโปรแกรมได้หลายโปรแกรมพร้อมกัน  การมีส่วนติดต่อกับผู้ใช้ในรูปแบบใหม่  การตั้งชื่อโปรแกรม หรือแฟ้มข้อมูลที่ยาวขึ้น  การมีระบบผู้วิเศษคอยให้คำแนะนำ  การจัดเตรียมถังขยะไว้รองรับแฟ้มข้อมูลที่ลบทิ้ง  และการมีระบบติดตั้งฮาร์ดแวร์ใหม่

การเรียกใช้โปรแกรมได้ทันที
          การเรียกใช้โปรแกรมได้ทันที  โดยการคลิกเมาส์ที่ปุ่มเริ่มต้น  (start  button)  ก็สามารถเข้าถึงโปรแกรมใช้งานต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็วจึงเป็นที่ทราบกันว่า  ถ้าจะเริ่มต้นทำงาน  ก็ต้องเริ่มที่ปุ่มนี้เสมอ  นอกจากนี้ยังสามารถสร้าง ชอร์ตคัต  เพื่อเรียกใช้งานได้ทันทีเช่นกัน
การมีส่วนติดต่อกับผู้ใช้
          การมีส่วนติดต่อกับผู้ใช้ในรูปแบบใหม่หรือที่เรียกว่า  Desktop  Interface  กล่าวคือ  สิ่งต่างๆ ที่ปรากฏบนจอภาพที่เรียกว่า  "ชอร์ตคัต"  จะแสดงด้วยภาพกราฟิกต่างๆ เพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อแทนสิ่งต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นๆ เช่น ดิสก์ไดรฟ์ (Disk Drive)  ฮาร์ดดิสก์  (Hard  Disk)  เครื่องพิมพ์ (Printer)  รวมถึงซอฟต์แวร์ต่างๆด้วย  เป็นต้น ชอร์ตคัตจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแฟ้มข้อมูลโปรแกรมต่างๆ และอุปกรณ์การทำงานของคอมพิวเตอร์ได้อย่างสะดวก  นอกจากนี้  ยังเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ปรับเปลี่ยนภาพกราฟิกของชอร์ตคัตได้ตามความพอใจอีกด้วย
การตั้งชื่อโปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูล
          การตั้งชื่อโปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลได้ยาวขึ้น  ระบบปฏิบัติการดอสมีข้อจำกัดในการตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลว่าจะยาวได้เพียง  ๘  ตัวอักษร และจะต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น  แต่สำหรับระบบปฏิบัติการวินโดวส์  ๙๕  สามารถตั้งชื่อโปรแกรมได้ยาวมากขึ้นถึง  ๒๕๖  ตัวอักษรนอกจากนี้  ชื่อแฟ้มข้อมูลยังสามารถใช้ภาษาไทย เว้นวรรค  หรือสัญลักษณ์พิเศษได้อีกด้วย  จึงทำให้สะดวกในการใช้งาน  เพราะไม่ต้องคอยตัดย่อชื่อไฟล์ให้เหลือเพียง  ๘  ตัวอักษร
 
การมีระบบผู้วิเศษคอยให้คำแนะนำ
          การมีระบบผู้วิเศษคอยให้คำแนะนำ  และชี้ทางในการตัดสินใจเลือกทำงานบางขั้นตอน  เช่น ในการติดตั้งโปรแกรมต่างๆ จะมีผู้วิเศษคอยบอกอยู่ตลอดเวลาว่า  กำลังทำงานอยู่ในขั้นตอนใดและในขั้นตอนนั้นๆ ผู้ใช้ต้องการจะเลือกทำงานอย่างไรดังนั้น  เพียงแต่คอยตอบคำถามจากผู้วิเศษ  ก็ช่วยให้สามารถทำงานได้ง่ายขึ้น  ผู้วิเศษจะวนเวียนอยู่ในระบบตลอดเวลาจนกว่าจะทำงานเสร็จ

การจัดเตรียมถังขยะไว้รองรับแฟ้มข้อมูล
          การจัดเตรียมถังขยะไว้รองรับแฟ้มข้อมูลที่ลบทิ้งได้ทุกชนิด  เพื่อรองรับแฟ้มข้อมูลที่ถูกลบแฟ้มข้อมูลที่ถูกลบจะยังไม่สูญหายไปไหน  แต่จะถูกเก็บไปไว้ในถังขยะ  (Recycle  Bin)  แทน  ซึ่งช่วยให้กู้แฟ้มข้อมูลเหล่านั้นกลับคืนมาได้  แต่เมื่อใดก็ตามที่เราเทถังขยะนั้นทิ้ง  ก็จะถือเป็นการลบข้อมูลออกจากฮาร์ดดิสก์อย่างถาวร  และไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้อีกการมีระบบติดตั้งฮาร์ดแวร์ใหม่ๆ

          การมีระบบติดตั้งฮาร์ดแวร์ใหม่ๆ หรือที่เรียกกันว่า  ระบบ plug-and-play  ซึ่งเป็นระบบที่จะทำการจัดการ  ค้นหา  และตรวจสอบสภาพแวดล้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้อย่างอัตโนมัติเมื่อมีการต่อพ่วง  หรือติดตั้งชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใหม่ๆ เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์เช่น  ซีดีรอม  การ์ดเสียง  เป็นต้น ซึ่งระบบนี้จะตรวจสอบและช่วยติดตั้งให้ได้อย่างรวดเร็ว  โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเสียเวลากำหนดให้คอมพิวเตอร์รู้จักฮาร์ดแวร์ชนิดนั้น

          ปัจจุบัน  การทำงานในสำนักงานจึงต้องมีซอฟต์แวร์ช่วยในการทำงานพื้นฐานหลายประเภทผผู้ใช้งานจึงควรจะเลือกซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับประเภทของงาน  และคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทางสำนักงานมีอยู่  โดยทั่วไป
การใช้งานระบบปฏิบัติการดอสในปัจจุบันไม่ค่อยได้รับความนิยมแล้ว  เพราะการใช้งานค่อนข้างยุ่งยาก  และใช้สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าแต่การพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างรวดเร็วมาก  จึงทำให้ต้องมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามไปด้วย  ระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้กันคือ  ระบบปฏิบัติการวินโดวส์  ๙๕  ขึ้นไปเพราะใช้งานได้ง่าย  สะดวก  และรองรับความสามารถทางด้านมัลติมีเดียได้เป็นอย่างดี

          เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสำหรับระบบปฏิบัติการวินโดวส์  ๙๕  ขึ้นไปควรมีหน่วยความจำอย่างน้อย  ๑๖  เมกะไบต์หน่วยประมวลผลกลางประเภทเพนเทียม  ขนาดความจุของอุปกรณ์เก็บข้อมูลประมาณ  ๕-๑๐จิกะไบต์  ขึ้นไป

          ปัจจุบันระบบปฏิบัติการวินโดวส์  ๙๕  ได้ถูกพัฒนามาเป็นระบบปฏิบัติการวินโดวส์  ๙๘ และระบบปฏิบัติการวิโดวส์  ๒๐๐๐  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานด้านอินเทอร์เน็ตและมัลติมีเดีย  เพิ่มความเร็วในการทำงาน  รวมทั้งสนับสนุนฮาร์ดแวร์รุ่นใหม่ๆ ที่ได้มีการพัฒนาขึ้นมาภายหลัง  เช่น  Advance Configuration and Power Interface  (ACPI), DVD,  Universal  Serial  Bud (USB)  เป็นต้น  เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรุ่นใหม่ๆ จึงใช้คู่กับระบบปฏิบัติการวินโดวส์  ๙๘ หรือระบบปฏิบัติการวินโดวส์  ๒๐๐๐   มากขึ้น  และได้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆ เพื่อให้ทำงานได้บนระบบปฏิบัติการใหม่ ๆ นี้

ขอบคุณที่มา  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 25


ที่สุดของเว็บไซต์สำเร็จรูป รองรับการแสดงผลบน Smart Phone, Tablet และ iPad 100%


ที่สุดของเว็บไซต์สำเร็จรูป รองรับการแสดงผลบน Smart Phone, Tablet และ iPad 100%

สามารถปรับรูปแบบการแสดงผลได้เองโดยอัตโนมัติ ตามอุปกรณ์ที่เปิดชม เช่น สมาร์ทโฟนรุ่นต่างๆ, แท็บเล็ต รวมทั้ง iPad และ iPhone, เป็นเว็บไซต์ Responsive เต็มรูปแบบ ทั้งระบบ Front end และ Back end สะดวกทั้งผู้ชมและผู้ดูแลเว็บไซต์ เพราะสามารถใช้งาน iPad หรือ Tabletได้ทุกที่และทุกเวลา

คลิกดูรายละเอียด