บทความน่ารู้
การบัญชีการเงิน(Financial Accounting)การบัญชีการเงิน(Financial Accounting)

ารบัญชีการเงิน(Financial Accounting)

เสนอรายงานทางการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด

ผู้ใช้ข้อมูลภายในและนอกองค์กร( Internal and External Users of Information) ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน/เจ้าหนี้ หน่วยราชการ / ภาษีอากร

เน้น การบันทึกบัญชีและการนำข้อมูลทางการเงินเสนอต่อ
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น สรรพากร


บัญชีการเงิน
1. วัตถุประสงค์ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายที่กำหนด
2. หลักและวิธีการทำบัญชียึดตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
3. การนำเสนอข้อมูล นำเสนอข้อมูลในภาพรวม
4. ผู้ใช้ข้อมูล ฝ่ายบริหารภายในกิจการและบุคคลภายนอกที่สนใจ
5. ลักษณะของข้อมูล เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต เป็นตัวเลขและจำนวนเงิน...บาท
6. คุณภาพและการยอมรับ เน้นการจัดทำข้อมูลที่ถูกต้อง
7. ประโยชน์ที่ได้รับ ทราบผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ

 

ที่มาจาก : avaccount.com


แสดงความคิดเห็น

เว็บไซต์สำเร็จรูป รองรับการแสดงผลบนมือถือ


เว็บไซต์สำเร็จรูป รองรับการแสดงผลบนมือถือ

เป็นเว็บไซต์ระบบ Responsive 100% สามารถปรับรูปแบบการแสดงผลได้เองโดยอัตโนมัติ ตามอุปกรณ์ที่เปิดชม (ทั้ง Front end และ Back end) เช่น สมาร์ทโฟนทุกรุ่น, แท็บเล็ต, iPad และ iPhone เป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ ในราคาโปรโมชั่น 2 แถม 1

คลิกดูรายละเอียด