บทความน่ารู้
การบัญชีการเงิน(Financial Accounting)


การบัญชีการเงิน(Financial Accounting)

ารบัญชีการเงิน(Financial Accounting)

เสนอรายงานทางการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด

ผู้ใช้ข้อมูลภายในและนอกองค์กร( Internal and External Users of Information) ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน/เจ้าหนี้ หน่วยราชการ / ภาษีอากร

เน้น การบันทึกบัญชีและการนำข้อมูลทางการเงินเสนอต่อ
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น สรรพากร


บัญชีการเงิน
1. วัตถุประสงค์ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายที่กำหนด
2. หลักและวิธีการทำบัญชียึดตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
3. การนำเสนอข้อมูล นำเสนอข้อมูลในภาพรวม
4. ผู้ใช้ข้อมูล ฝ่ายบริหารภายในกิจการและบุคคลภายนอกที่สนใจ
5. ลักษณะของข้อมูล เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต เป็นตัวเลขและจำนวนเงิน...บาท
6. คุณภาพและการยอมรับ เน้นการจัดทำข้อมูลที่ถูกต้อง
7. ประโยชน์ที่ได้รับ ทราบผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ

 

ที่มาจาก : avaccount.com


ที่สุดของเว็บไซต์สำเร็จรูป รองรับการแสดงผลบน Smart Phone, Tablet และ iPad 100%


ที่สุดของเว็บไซต์สำเร็จรูป รองรับการแสดงผลบน Smart Phone, Tablet และ iPad 100%

สามารถปรับรูปแบบการแสดงผลได้เองโดยอัตโนมัติ ตามอุปกรณ์ที่เปิดชม เช่น สมาร์ทโฟนรุ่นต่างๆ, แท็บเล็ต รวมทั้ง iPad และ iPhone, เป็นเว็บไซต์ Responsive เต็มรูปแบบ ทั้งระบบ Front end และ Back end สะดวกทั้งผู้ชมและผู้ดูแลเว็บไซต์ เพราะสามารถใช้งาน iPad หรือ Tabletได้ทุกที่และทุกเวลา

คลิกดูรายละเอียด