ประโยชน์ของการฝึก กระบี่ - กระบองประโยชน์ของการฝึก กระบี่ - กระบอง

  • เพื่อให้จิตใจฮึกเหิม มีความกล้า
  • เพื่อให้ได้ความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
  • เพื่อให้จิตใจแข็งแกร่ง กล้าตัดสินใจ
  • เพื่อทดสอบฝีมือเข้าอาสารับใช้ประเทศชาติ โดยการประลองฝีมือกัน

ที่มาจาก : wikipedia.org


แสดงความคิดเห็น

ดูรายละเอียด | ตัวอย่างเว็บไซต์