บทความน่ารู้
ทำความรู้จักกับ สสว.


ทำความรู้จักกับ สสว.

สำนัก งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ 2 คณะ ประกอบด้วย

     คณะกรรมการส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อม พร้อมทั้งกำกับการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี  ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่แทน และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นกรรมการและเลขานุการ

     คณะกรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีอำนาจหน้าที่วางนโยบาย บริหารงาน ควบคุม กำกับดูแลและรับผิดชอบในกิจการของ สสว. โดยมี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นประธานกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นกรรมการและเลขานุการ

      สสว. เปิดทำการตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2544 โดยได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้พื้นที่บางส่วนบริเวณ ชั้น 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ต่อมา สสว. ย้ายสถานที่ทำการมาอยู่ ณ อาคารทีเอสทีทาวเวอร์ ถนนวิภาวดีรังสิต ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2544จนถึงปัจจุบัน

 

ทำเนียบประธานคณะกรรมการส่งเสริม
ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ผอ.สสว.

ประธานคณะกรรมการส่งเสริม
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการ สสว.

นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี
รองนายกรัฐมนตรี

ม.ค. 2553 - ปัจจุบัน

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมต.ค. 2552 - ปัจจุบัน

นายยุทธศักดิ์ สุภสร
ผู้อำนวยการต.ค. 2552- ปัจจุบัน

นายกอร์ปศักดิ์  สภาวสุ
รองนายกรัฐมนตรี 

ธ.ค. 2551 - ม.ค.2553

นายวิฑูรย์  สิมะโชคดี
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

     

ต.ค. 2552 -  ปัจจุบัน

นายยุทธศักดิ์  สุภสร
ผู้อำนวยการต.ค. 2552- ปัจจุบัน

นายโอฬาร  ไชยประวัติ
รองนายกรัฐมนตรี   

ต.ค. 2551 -  ธ.ค. 2551

นายดำริ  สุโขธนัง
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ต.ค. 2551 -  ก.ย. 2552

นายภักดิ์  ทองส้ม
รักษาการผู้อำนวยการ

มิ.ย. 2551 – ก.ย. 2552

นายสหัส  บัณฑิตกุล
รองนายกรัฐมนตรี  ก.ย. 2551 - ต.ค. 2551

นายดำริ  สุโขธนัง
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

มี.ค. 2550 - ก.ย. 2551

นายภักดิ์  ทองส้ม
รักษาการผู้อำนวยการ

มิ.ย. 2551 – ก.ย. 2552

นายสุวิทย์  คุณกิตติ
รองนายกรัฐมนตรีก.พ. 2551 -  ส.ค. 2551

นายดำริ  สุโขธนัง
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

มี.ค. 2550 - ก.ย. 2551

นายภักดิ์  ทองส้ม
รักษาการผู้อำนวยการ

 

มิ.ย. 2551 – ก.ย. 2552

นายโฆสิต  ปั้นเปี่ยมรัษฏ์
รองนายกรัฐมนตรี    

ต.ค. 2549 - ม.ค. 2551

นายดำริ  สุโขธนัง
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

มี.ค. 2550 - ก.ย. 2551

นางจิตราภรณ์  เตชาชาญ
ผู้อำนวยการ

มิ.ย. 2547 – มิ.ย. 2551

นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ
รองนายกรัฐมนตรี    

ส.ค. 2548  - ก.ย. 2549

นายจักรมณฑ์  ผาสุกวนิช
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ต.ค. 2547 –มี.ค. 2550    

นางจิตราภรณ์  เตชาชาญ
ผู้อำนวยการ

มิ.ย. 2547 – มิ.ย. 2551

นายพินิจ  จารุสมบัติ
รองนายกรัฐมนตรี 

ต.ค. 2547 - มี.ค. 2548

นายจักรมณฑ์  ผาสุกวนิช
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

  

ต.ค. 2547 –มี.ค. 2550

นางจิตราภรณ์  เตชาชาญ
ผู้อำนวยการ

มิ.ย. 2547 – มิ.ย. 2551

ร้อยเอก  สุชาติ  เชาว์วิศิษฐ
รองนายกรัฐมนตรี   

มี.ค. 2547 - ต.ค. 2547

นายดำริ  สุโขธนัง
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

21 ม.ค. 2547- ก.ย. 2547

นางจิตราภรณ์  เตชาชาญ
รักษาการผู้อำนวยการ

ม.ค. 2547 – มิ.ย. 2547

นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรี  

ก.พ. 2546  - มี.ค. 2547

นายมนู  เลียวไพโรจน์
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

ต.ค. 2544 – ม.ค. 2547

นายวิวัฒน์  วินิจฉัยกุล 
ผู้อำนวยการ

พ.ย. 2544 – ม.ค. 2547

นายพรหมินทร์  เลิศสุริย์เดช
รองนายกรัฐมนตรี  

 

ต.ค. 2545  - ก.พ. 2546

นายมนู  เลียวไพโรจน์
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ต.ค. 2544 – ม.ค. 2547

นายวิวัฒน์  วินิจฉัยกุล 
ผู้อำนวยการ

พ.ย. 2544 – ม.ค. 2547

นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรี

ต.ค. 2544 -  ต.ค. 2545

นายมนู  เลียวไพโรจน์
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

    

ต.ค. 2544 – ม.ค. 2547

นายวิวัฒน์  วินิจฉัยกุล 
ผู้อำนวยการ

พ.ย. 2544 – ม.ค. 2547

นายชวน  หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี 

    

พ.ย. 2540 - พ.ย. 2543
-

-

 
      ที่มา : ฝ่ายอำนวยการสำนักงาน
      ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 8 เมษายน 2553

ขอบคุณข้อมูลจาก : sme.go.th


ที่สุดของเว็บไซต์สำเร็จรูป รองรับการแสดงผลบน Smart Phone, Tablet และ iPad 100%


ที่สุดของเว็บไซต์สำเร็จรูป รองรับการแสดงผลบน Smart Phone, Tablet และ iPad 100%

สามารถปรับรูปแบบการแสดงผลได้เองโดยอัตโนมัติ ตามอุปกรณ์ที่เปิดชม เช่น สมาร์ทโฟนรุ่นต่างๆ, แท็บเล็ต รวมทั้ง iPad และ iPhone, เป็นเว็บไซต์ Responsive เต็มรูปแบบ ทั้งระบบ Front end และ Back end สะดวกทั้งผู้ชมและผู้ดูแลเว็บไซต์ เพราะสามารถใช้งาน iPad หรือ Tabletได้ทุกที่และทุกเวลา

คลิกดูรายละเอียด