MSC คว้ารางวัลการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน ประจำปี 2566 ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน

ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ 210
MSC คว้ารางวัลการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน ประจำปี 2566 ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือMSCโดย คุณกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ (ขวา) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัล “Sustainability Disclosure Acknowledgement” (กิตติกรรมประกาศ) ต่อเนื่องเป็นปีที่4เน้นย้ำการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนอย่างโปร่งใส ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์ ประธานกรรมการ สถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้มอบรางวัลในงาน “มอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน หรือSustainability Disclosure Awardประจำปี2566”จัดโดย สถาบันไทยพัฒน์ ณ หอศิลปวัฒธรรม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่21ธันวาคม2566

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องกระบวนการทำงานด้านความยั่งยืนขององค์กรมาโดยตลอด พร้อมเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือประเด็นด้านESG (Environmental, Social and Governance)นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน ซึ่งแสดงถึงความยั่งยืนของธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ และการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)เป้าหมายที่12.6ที่ระบุให้มีการผลักดันกิจการ โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติ และบริษัทขนาดใหญ่ รับข้อปฏิบัติที่ยั่งยืนไปดำเนินการ และผนวกข้อมูลด้านความยั่งยืนเข้าไว้ในรอบการรายงานประจำปีของบริษัท

การมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ในปี2566แบ่งออกเป็น3ประเภทรางวัล ได้แก่Sustainability Disclosure Awardมีองค์กรที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ จำนวน54แห่งSustainability Disclosure Recognitionมีองค์กรที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ จำนวน50แห่ง และSustainability Disclosure Acknowledgementมีองค์กรที่ได้รับกิตติกรรมประกาศ จำนวน28แห่ง ภายใต้ประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (SDC)ในปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน154องค์กร นอกจากจะเป็นการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่องค์กรที่ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะแล้ว ยังต้องการเชิดชูองค์กรธุรกิจที่ได้รับรางวัลทั้ง131แห่ง ในการเข้าร่วมตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: คุณกีรนาถ เดชเดโช โทร:02-089-4351อีเมล์:[email protected]

<< Back

 

  • อื่นๆ ที่น่าสนใจ
  • Image